برای کامپیوتر  adobe connectدانلود نرم افزار 

  

نرم افزار اجرای فایلهای آموزشی bit 64 

 

نرم افزار اجرای فایلهای آموزشی bit 32 

 

 anydesk دانلود نرم افزار