دوره آمادگی آزمونهای تولیمو آذر و دی 1401

آزمونهای روز جمعه

درک مطلب (اولویت سوم)

متنهای 1-4

شنیداری (اولویت سوم)

آزمون شماره 3 اولویت سوم

گرامر

آزمون شماره 1 پایانی

آزمونهای روز پنج شنبه

درک مطلب (اولویت دوم)

متنهای 25-28 

متنهای 29-32

متنهای 33-36

شنیداری (اولویت سوم)

آزمون شماره 2 اولویت سوم

گرامر

آزمون شماره 1 پایانی

 

آزمونهای روز پنج شنبه

درک مطلب(متنهای 5-8 اولویت دوم)

 

شنیداری(آزمونهای 4-3 اولویت دوم)

آزمون شماره 3 اولویت دوم

آزمون شماره 4 اولویت دوم

آزمونهای روز چهارشنبه

درک مطلب (متنهای 4-1 اولویت دوم)

شنیداری(آزمونهای 1-2 اولویت دوم)

آزمون شماره 1 اولویت دوم

آزمون شماره 2 اولویت دوم