دوره مجازی آمادگی آزمونهای داخلی

آزمونهای شنیداری کوتاه

آزمونهای شنیداری بلند دوره های گذشته

آزمونهای شنیداری دوره های گذشته

اولویت پنجم شنیداری

آزمون شماره 1

 

اولویت ششم و هفتم 

آزمون شماره 1

اولویت سوم شنیداری

آزمون شماره 1

 

اولویت چهارم شنیداری

آزمون شماره 1

 

 

اولویت اول شنیداری

آزمون شماره 1

آزمون شماره 2

اولویت دوم شنیداری

آزمون شماره 1

آزمون شماره 2