MSRT آزمون شنیداری

این بخش معمولا دارای 30 سوال می باشد. از 30 سوال بخش شنیداری معمولا حدود 7 سوال مکالمه کوتاه می باشد. 10-12 سوال دو مکالمه بلند و 10-12سوال دو لکچر بلند می باشد. مدت زمان این قسمت حدود 30 دقیقه است