آزمون شماره 1

آزمون شماره 2

آزمون شماره 3 

لطفا آزمونهای زیر انجام شده و نتیجه را اطلاع بدین:

لطفا به آزمونهای زیر پاسخ داده و حداکثر تا ظهر امروز چهارشنبه ارسال کنید:

http://education-center.ir/grammar-extra-1/

http://education-center.ir/grammar-extra-2/

http://education-center.ir/grammar-extra-3/

http://education-center.ir/grammar-extra-4/