دانشگاه آزاد چیست؟  EPT  آزمون

                    .است  English Proficiency Test آزموني براي ارزيابي مهارت زبان انگليسي داوطلبان مي باشد و مخفف

  این آزمون ويژه داوطلبان دكتري دانشگاه آزاد اسلامي است و توسط همين دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومي متقاضيان آن برگزار مي گردد. تمامي دانشجويان دكتري اين دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرك بين المللي زبان انگليسي با نمره تعيين شده توسط دانشگاه ، موظف به شركت در آزمون و کسب قبولی حداقل نمره آزمون هستند.

این آزمون از سال 86 شروع و به طور منظم در واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برگزار گرديده است. از ابتدا، اين . آزمون به صورت فصلي برگزار ميگرديد، اما از ارديبهشت 92 تا كنون هر ماه برگزار شده است.

 در آغاز مدرك اين آزمون تنها براي داوطلبان ورود به مقطع دكتري دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات  ضروري بود، اما بعد از گذشت چندی،  ارائه مدرك قبولي  براي تمامي داوطلبان دكتري دانشگاه آزاد الزامي شد.

    چگونه است EPT   ساختار آزمون 

درک مطلب

گرامر

لغات

نام مهارت

35

40

25

تعداد سوالات

 

مي توان آزمون  را با آزمون وزارت آموزش عالی  مقايسه نمود. تنها تفاوت آن  اين است كه این آزمون بخش شنيداري  ندارد

.سطح سختي اين آزمون مانند تافل دكتري يا همان آزمون زبان عمومي دكتري است

این آزمون  شامل 100 سوال بوده كه از این تعداد،  35 سوال به درک مطلب، 25 سوال به لغات و  40سوال به گرامر اختصاص دارد. آزمون نمره منفي ندارد و نمره حد نصاب قبولي در آن 50 است.

 

سوالات آزمونهاي دوره هاي گذشته